سویچ

برای ارتباط جندین کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد